REGULAMIN ZBIÓRKI DAROWIZN NA DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI TERAPIA HOMA

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady zbierania darowizn na działalność Fundacji Terapia Homa (zwanej dalej „Fundacją”).
 2. Fundacja zbiera darowizny w celu realizacji swoich celów statutowych, którymi są:
 • wszechstronna działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa, upowszechniająca ekologiczne uprawy ziemi, ochronę środowiska, medycynę niekonwencjonalną, psychologię i pedagogikę alternatywną nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 • ochrona i promocja zdrowia w tym w szczególności medycyna niekonwencjonalna, psychologia i  pedagogika alternatywna,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • ekologia, ochrona środowiska i zwierząt,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej.

II. Darczyńcy

 1. Darczyńcą może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Darczyńca może przekazać darowiznę w formie:
  • pieniężnej,
  • rzeczowej,
  • niepieniężnej.

III. Sposoby przekazywania darowizn

 1. Darowizny można przekazywać w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy Fundacji,
  • wpłatą gotówkową w siedzibie Fundacji,
  • poprzez zbiórkę publiczną,
  • w inny sposób uzgodniony z Fundacją.

IV. Wymogi formalne

 1. Przekazanie darowizny w formie pieniężnej wymaga podania następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa darczyńcy,
  • adres darczyńcy,
  • kwota darowizny,
  • cel, na który darowizna jest przekazywana.

 1. Przekazanie darowizny w formie rzeczowej wymaga podania następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa darczyńcy,
  • adres darczyńcy,
  • opis darowizny,
  • cel, na który darowizna jest przekazywana.

 1. Przekazanie darowizny w formie niepieniężnej wymaga podania następujących danych:
  • imię i nazwisko lub nazwa darczyńcy,
  • adres darczyńcy,
  • opis darowizny,
  • wartość darowizny,
  • cel, na który darowizna jest przekazywana.

V. Rozliczenie darowizn

 1. Fundacja wystawia darczyńcy pokwitowanie wpłaty darowizny.
 2. Fundacja prowadzi ewidencję darowizn, w której odnotowuje:
  • datę otrzymania darowizny,
  • kwotę darowizny,
  • cel, na który darowizna została przekazana,
  • dane darczyńcy.
 3. Fundacja jest zobowiązana do rozliczenia darowizn w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

VI. Przeznaczenie darowizn

 1. Darowizny przekazywane na rzecz Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja może przeznaczać darowizny na pokrycie kosztów związanych z realizacją celów statutowych, w tym na:
  • ukończenie budowy Centrum Światła ośrodka edukacyjno – ekologicznego, 
  • inne koszty związane z realizacją celów statutowych.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja przetwarza dane osobowe darczyńców w celu realizacji celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja zapewnia ochronę danych osobowych darczyńców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Skip to content